Kategorije

DODAJ OGLAS

Nastavnik fizičkog vaspitanja - Osnovna škola „Dositej Obradović“ Suvo Polje

Oglas otvroren do: 19.01.2017.

Opis radnog mjesta


Nastavnik fizičkog vaspitanja, lice sa iskustvom - sa položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, 8 časova nastavne norme.Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


- Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:
a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
g)da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnogodnosa.- Posebni uslovi:
  -  ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent .- Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos), pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti:
a)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi nepostoje podaci o prosjeku ocjena,
b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
v) uvjerenje o ostvarenom radnom stažu u struci,
g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, (ne starije od mjesec dana),
d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz porodice poginulog borca,
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,Dana, 25.01.2017.godine u 10,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Dositej Obradović”, u Suvom Polju, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ovjera ne starija od šest mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Dositej Obradović”, Suvo Polje, 76321 Suvo Polje.Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.