Kategorije

DODAJ OGLAS

Prijem 2 nastavnika - OSNOVNA ŠKOLA “ SVETI SAVA” Bijeljina

Oglas otvroren do: 19.01.2017.

Opis radnog mjesta


1. Nastavnik hemije, 4 časa sedmično neposrednog vaspitno-obrazovnog rada, na određeno vrijeme, do 31.8.2017. godine, za rad u područnom odjeljenju u Batkoviću, s radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac,
2. Nastavnik biologije, 6 časova sedmično neposrednog vaspitno-obrazovnog rada, na određeno vrijeme, do 31.8.2017. godine, za rad u područnom odjeljenju u Batkoviću, s radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom – 1 izvršilac.Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati s radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom primiće se pripravnici.Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.  Uz potpisanu prijavu, pored navedenog, kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju na
osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u
kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno odgovarajuća stručna sprema u skladu sa članom 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), 
2) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja,
ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji
nezaposlenih lica,
5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke iz
kojih se vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu
o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu
o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu
o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 24.1.2017. godine u 10,00 časova u prostorijama JU Osnovne škole „Sveti Sava“, ulica Svetog Save 26, Bijeljina, obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Sveti Sava“ ulica Svetog Save 26, Bijeljina, 76300.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.