Kategorije

DODAJ OGLAS

Nastavnik njemačkog jezika - “PRVA OSNOVNA ŠKOLA“ SREBRENICA

Oglas otvroren do: 19.01.2017.

Opis radnog mjesta


Nastavnik njemačkog jezika- puna norma ,jedan izvršilac  na neodređeno vrijeme,sa radnim iskustvom  sa najmanje od 1 godine i položenim stručnim ispitomOpšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


- da je državljanin RS odnosno BiH
- da je punoljetno lice,
- da ima odgovarajući nivo obrazovanja , završen  prvi ciklus  studijskog programa ili ekvivalent,Uz prijavu  na raspisani konkurs  sa  biografijom kandidati prilažu  slijedeća  dokumenata o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:
rodni list  ili ovjerena kopija lične karte,
uvjerenje o državljanstvu ,
ovjerena  foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa ili ekvivalent,
dodatak diplomi koji sadrži prosjek ocjena tokom studiranja ukoliko nije uveden u samu diplomu,
Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi :vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu
Uvjerenje  opštinskog/ grdskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa  člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata , ako se radi o kandidatu iz kategorije prodice poginulog borca,
Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
Uvjerenje opštinskog/gradskog  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog boraca,
Ljekarsko uvjerenje prilaže kandidat koji bude izabran na konkursu,
Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom  presudom  za krivična  djela učinjena protiv
dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,trgovine ljudima,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom i li maloljetnim licem,pribavlja Škola po službenoj dužnosti za kandidata koji bude izabran.Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija  neće razmatrati nego samo evidentirati.
Testiranje i intervju  sa kandidatima  koji ispunjavaju uslove  obavit će se  25.januara  2017. godine  sa početkom 10,00 časova  u prostorijama Škole.Kandidati se  neće posebno pozivati na  test i intervju.
Oni kandidati koji ne pristupe testu i  intervjuu smatrat će se  da su odustali od učešća na konkursu.Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.Prijave slati na adresu:  JU „Prva osnovna škola“ Srebrenica ,  75430 SREBRENICA,  Ul.Milivoja Mićića bb