Kategorije

DODAJ OGLAS

Vaspitač - JU ‘’Dječiji Vrtić’’ Lopare

Oglas otvroren do: 19.01.2017.

Opis radnog mjesta


Vaspitač.......1 izvršilac, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja.Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu,kandidat mora ispunjavati i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i članom 2. suav 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama:
     
Opšti uslovi:
Da je državljanin RS i BiH
Da je punoljetan
Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvrženog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti,trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
     
Posebni uslovi:
Odgovarajuću visoku stručnu spremu (diplomirani vaspitač, VII stepen ili 180 ECTS bodova)
Da ima položen stručni ispit
Da ima ljekarsko uvjerenje o psifičkoj i fizičkoj zdravstvenoj sposobnosti za rad sa djecom (prilaže uvjerenje samo izabrani kandidat,prilikom zasnivanja radnog odnosa)Uz prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. stav 7. tačka 1. i 2 . Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju:
Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocijena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocijena tokom studiranja.
Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme.Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata, budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, obaviće se intervju 20.01.2017. godine sa početkom u 10 časova, stoga kadidati neće biti pojedinačno obaviješteni o terminu istog.Prijave sa potrebnom dokumentaciju se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: JU ‘’Dječiji Vrtić’’ Lopare, Ulica, 3. Majevičke brigade, 75 240 Lopare, sa naznakom ‘’Konkursnoj komisiji – ne otvarati’‘.