Nastavnik srpskog jezika - OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ Čelopek - Zvornik

Oglas otvroren do: 19.01.2017.

Opis radnog mjesta


Nastavnik srpskog jezika, puna norma, do povratka radnika s bolovanja - 1 izvršilac (pripravnik).Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Kandidati treba da pored opštih uslova, predviđenih Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (Sl. glasnik RS br. 102/14), ispunjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (Sl. glasnik RS 77/09; 86/10; 25/14)Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) potrebno je dostaviti sledeće dokumente:
rodni list ili kopiju lične karte,
uvjerenje o državljanstvu,
ovjerenu kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova, predviđenu članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.Lekarsko uvjerenje dostaviće kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloletnim licem, za kandidata koji je izabran pribaviće škola službenim putem.
Prijave koje su neblagovremene ili nepotpune neće se razmatrati.Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene.Testiranje i intervju će se obaviti u ponedjeljak 23.01.2017. godine u školi u Čelopeku, sa početkom u 10.00 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u Glasu Srpske.Prijave slati na adresu: JU OŠ ‘’Desanka Maksimović’’ Čelopek bb, 75400 Zvornik.