Prijem nastavnika i saradnika - Slobomir P Univerzitet Bijeljina

Oglas otvroren do: 18.10.2017.

Opis radnog mjesta


1.Za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor, za užu naučnu oblast „Menadžment“-1 izvršilac;
2.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast „Finansijsko pravo“-1 izvršilac;
3.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast „Fiskalna ekonomija“-1 izvršilac;
4.Za izbor nastavnika u zvanje docent, za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva), za predmete „Poznavanje literature i čitanje s lista“, „Metodika nastave harmonike“ i „Kamerna muzika“;
5.Za izbor saradnika u zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast „Telekomunikacije“, 1-izvršilac;
6.Za izbor saradnika u zvanje asistent, za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo-svi oblici stvaralaštva, za predmet „Crtanje i slikanje“-1 izvršilac.Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-biografija,
-bibliografija,
-diploma o stečenom zvanju,
-uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),
-uvjerenje o državljanstvu,
-rodni list,
-dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:
S L O B O M I R 055 231 196, D O B O J 053 209 621