Kategorije

DODAJ OGLAS

Izbor i imenovanje  direktora JU Srednje stručne  škole u Janji

Oglas otvroren do: 27.06.2019.

Opis radnog mjesta


REPUBLIKA  SRPSKA
GRAD  BIJELjINA
JAVNA USTANOVA SREDNjA STRUČNA ŠKOLA
JANjA, Karađorđeva 250
E-mail:ss59@skolers.org
Broj: 469/2019Na osnovu člana 128.stav 1 tačka 8), 9) i 10), člana 129. i člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/18, člana 3. stav 1), 2), 3) i 4) Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 108/09, 118/09) i na osnovu  odluke  broj: 468/19 od 6.6.2019. godine, Školski odbor JU Srednje stručne škole u Janji, raspisuje :                                                      K O N K U R S
                            za izbor i imenovanje  direktora JU Srednje stručne  škole u JanjiŠkolski odbor Javne  ustanove Srednje stručne škole u Janji raspisuje Javni  konkurs  za izbori imenovanje  direktora  JU Srednje stručne  škole u Janji.Direktor Škole  rukovodi Školom  i odgovoran je za zakonitost  rada i  uspješno  obavljanje  djelatnosti škole u skladu sa pozitivnim -  pravnim propisima .
Direktor za svoj rad odgovara Vladi, ministru  i Školskom odboru. 
Direktor  škole odgovoran je i za  obavljanje ostalih poslova  utvrđenih Zakonom  o  sistemu javnih službi  i Statutom  ŠkoleMandat  direktora JU Srednje stručne  škole u Janji traje  četiri (4)  godine  i počinje od dana stupanja na dužnost.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji  ispunjavaju uslove  konkursa  za imenovanje  direktora,  u roku od osam dana  od dana  razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog kandidata sa dostavljenog spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Za direktora  JU Srednje stručne škole u Janji može biti  izabrano lice koje ispunjava uslove  utvđene Zakonom o radu, Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole i  Statutom  Škole i to :1. Opšti  uslovi: 
1)  da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad ,
2)  da je državljanin  BiH/Republike  Srpske,
3)  da je stariji od 18 godina.                                                                                             2.Posebni uslovi :
1) da ima završen najmanje  prvi ciklus studija u trajanju od najmanje  četiri godine  i ostvarenih  najmanje  240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2)da ima najmanje pet godina  radnog iskustva  kao  stručni  saradnik  ili nastavnik na predmetima  koji se izučavaju u Školi  nakon  sticanja diplome iz tačke 1.  ovog  stava,
3) da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv  njega  pokrenut  krivični postupak  za djela  učinjena protiv  dostojanstva  ličnosti, morala, službene  dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja  djeteta, polnog i drugog  nasilja  nad djetetom ili  maloljetnim  licem,
4) da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno - obrazovnog rada škole ,
5) da ispunjava uslove  za radno mjesto nastavnika  i stručnog saradnika  u  školi u kojoj konkuriše.Potrebna  dokumentacija
Kao dokaz  o ispunjavanju  opših i posebnih  uslova  kandidati  su dužni, uz prijavu na konkurs, priložiti:
- Kratku  biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultata- tima  rada, 
-  Izvod iz matične knjige rođenih,
-  Uvjerenje o državljanstvu RS /BiH,
-  Ljekarsko uvjerenje o  fizičkoj  i  zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima  (ne starije od  šest  mjeseci),
-  Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečen nakon četiri  godine studija ili ekvivalent,
-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu  za obavljanje vaspitno – obrazovnog rada,
-  Potvrdu o radnom iskustvu  u  vaspitno – obrazovnom radu u školi, kao nastavnik, ili  stručni saradnik  nakon  sticanja diplom e ( najmanje pet godina) ,
-  Uvjerenje da kandidat  nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
-  Uvjerenje da se  protiv kandidata  ne vodi krivični postupak,
-  Prijedlog  programa rada direktora  u narerdnom  četverogodišnjem  mandatu,
-  Druge dokaze  o provođenju  znanja i sposobnosti. Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerene  fotokopije u skladu sa zakomom i ne mogu  biti starije od  šest mjeseci. Rok za učešće  na  konkursu  i način  dostavljanja prijave   
Prijave sa potrebnom dokumentacijom  se  mogu dostaviti lično  ili  poštom    preporučeno  na  sljedeću adresu: JU  Srednja stručna  škola u Janji, ul. Karađorđeva 250, broj pošte 76 316 Janja,  sa  NAZNAKOM  Javni  konkurs  za izbor i imenovanje  direktora škole ( NE  OTVARATI ) .
Rok za podnošenje  prijava je  petnaest  (15)  dana od dana objavljivanja konkursa  u dnevnim  novinama  „Glas Srpske“.
Neblagovremene  i nepotpune    prijave neće se razmatrati.
Dostavljena  dokumentacija  školi  po ovom  konkursu  se neće  vraćati  kandidatima.Napomene
Školski odbor će pismenim putem  obavijestiti sve učesnike konkursa o  rješenju  o izboru i imenovanju direktora  JU Srednje stručne škole u Janji  u roku od 8 (osam) dana od dana  dostavljanja rješenja Školi.