Ukupno slučajeva
6604 (+14)
Preminuli
213 (+1)
Bijeljina po danima
Bijeljina kumulativno
Izvori: IZJZ / Bolnica Bijeljina | Portal Bijeljina Danas ne snosi odgovornost za posljedice nastale tumačenjem podataka! Detaljniji prikaz
Dodaj oglas

Kategorije

Potreban pedagog i psiholog škole- JU OŠ „Veljko Čubrilović“ Priboj

Oglas otvroren do: 20.06.2019.

Opis radnog mjesta


REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Veljko Čubrilović“ Priboj
75249 Priboj
Broj: 174/19Na osnovu člana  113. tačka  1. i 7.  i člana 139. tačka 15.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (Službeni Glasnik  Republike Srpske broj 44/17, 31/18),  direktor škole raspisuje:                                    K O N K U R S
              za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2018/2019. godini1. Pedagog škole, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 50 % norme, na određeno vrijeme, do povratka  radnice sa porodiljskog bolovanja  - izvršilac jedan (1).2.  Psiholog škole, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 50 % norme, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja – izvršilac jedan (1)

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Za navedeno radno mjesto potrebna je odgovarajuća stručna sprema prema Zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, Pravilniku o finansiranju osnovnih škola, Zakonu o platama zaposlenih u oblasti prosvjete i kulture Republike Srpske i Zakonu o radu.Kandidati  moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu („Službeni glasnik RS“ broj 1/16, 66/18).
Kandidati moraju ispunjavati uslove po članu 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima  nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni Glasnik Republike Srpske“broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).Opšti uslovi propisani Zakonom o radu (Sl.gl.RS br.1/16, 66/18) koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:
1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se okazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i prilaže ga samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava,
5) uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualnih zloupotreba i iskorištavanja djece,
6) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
Uvjerenje iz tačke  4) i 5)  ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.Posebni uslovi su:
1) završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i
3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.
Potrebna dokumentacija:
       
Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/2018, 26/2019.):
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog  ispita u školi,
5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno-otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
1) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračkoinvalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
2) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku  zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
3) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske,ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a nakon pregleda dostavljene dokumentacije, škola će postaviti na oglasnoj tabli škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  25.06.2019. godine u prostorijama škole od  9,00 časova.
Kandidati se neće posebno pozivati  na testiranja i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Pravo učešća na konkursu, imaju i lica koja ispunjavaju uslove po članu 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  i  lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU Osnovna škola „Veljko Čubrilović“, Priboj, 75 249 Priboj.
Konkurs će biti otvoren 8 (osam)  dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli  Zavoda za zapošljavanje u Loparama i u dnevnom listu „Glas Srpske“.
18°

  • 11:00

    19°C
  • 14:00

    18°C
  • 17:00

    15°C
Umjereno oblačno

★ BDBOX oglasi SVI OGLASI