Kategorije

DODAJ OGLAS

JU Ekonomska škola, Bijeljina

Oglas otvroren do: 12.09.2019.

Opis radnog mjesta


REPUBLIKA SRPSKA
JU Ekonomska škola, Bijeljina
Broj:1485/19Na osnovu člana  106. i 132. stav (3) tačka 13) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju  („Službeni glasnik Republike Srpske « broj:  41/18),  direktor Škole raspisuje:                                                      JAVNI  KONKURS
                                        za popunu upražnjenih radnih mjesta nastavnika1. Nastavnik poslovne komunikacije, 1 izvršilac,  8 časova sedmično,  na određeno radno vrijeme do 31.08.2020.  godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi,
2. Nastavnik pravoslavne vjeronauke,  1 izvršilac, 11 časova sedmično na neodređeno radno vrijeme,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Pored opštih uslova, utvrđenih  opštim propisom o radu i posebnih uslova propisanih  članom 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 41/18 ), kandidati treba da ispinjavaju i uslove predviđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 29/12, 80/14 i 83/15).Prijem radnika u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 24/19).Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs, kontakt telefonom i adresom prebivališta, potrebno je da kandidat dostavi dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova, i to:
1)  da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,
3)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti,  koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),
5) Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece. (Uvjerenje iz ove tačke za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa),
6) Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.Pored opštih uslova kandidat je dužan dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem, i to:
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi premeta, koje je dužan dostaviti kandidat za nastavnika koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ipita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,
5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.
Ukoliko kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dokument iz ovog stava konkursa, prosječna ocjena može se dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa.
6) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:
- vrsta posla,  stepen stručne spreme i dužina radnog staža po vrstama posla;
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca  Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.
Izuzetno od uslova iz člana 104. stav 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18), pravo učešća na Konkursu imaju lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18).Škola će Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnoj tabli Škole dana 16.09.2019. godine.
Testiranje  i  intervju  za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se  20.09.2019. godine (petak) u 10,00 časova,  u prostorijama JU Ekonomske škole u Bijeljini, Račanska 96.Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćane kandidatima.
Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren  8 (osam) dana od dana objavljivanja u «Glasu Srpske».
Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu JU Ekonomska škola Račanska 96, Bijeljina sa naznakom  «PRIJAVA NA KONKURS« (Navesti radno mjesto za koje kandidat konkuriše).