Ukupno slučajeva
6585 (+5)
Preminuli
211 (+0)
Bijeljina po danima
Bijeljina kumulativno
Izvori: IZJZ / Bolnica Bijeljina | Portal Bijeljina Danas ne snosi odgovornost za posljedice nastale tumačenjem podataka! Detaljniji prikaz
Dodaj oglas

Kategorije

Profesor razredne nastave- JU OŠ ”Ćirilo i Metodije”  Glavičice

Oglas otvroren do: 19.09.2019.

Opis radnog mjesta


Republika Srpska
JU OŠ”Ćirilo i Metodije”- Glavičice, Bijeljina
Broj:  361/19Na osnovu člana 113. stav 1. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17 i 31/18), Pravlnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 77/2009; 86/2010; 25/2014 i 76/2017) i Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/2018),  direktor škole raspisuje                                              K O N K U R S
                                            za  radno  mjestoProfesor razredne nastave,  lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma , na određeno vrijeme  (do povratka radnika sa bolovanja)...... izvršilaca  2

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkus:
a) da je državljanin  Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
v)  da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci  i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
g) da  nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata pribavlja ga škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa).Lica koja konkurišu za radna mjesta nastavnika i stručnih saradnika moraju ispunjavati uslove prema članu 104. važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Zakonu o radu.Za radna mjesta sa radnim iskustvom pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavala uslove po propisima važećim do stupanju na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju u pogledu stepena i vrste stručne spreme.Pored dokumentacije iz opštih uslova, kandidati treba da dostave i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost i posebnih uslova kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/2018), a koja podrazumijeva:
 
a) prijava na konkurs potpisana od strane kandidata,
b), ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisnih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;
v) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,
g) uvjerenje o ploženoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedgoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
d) izvod iz matične knjige rođenih ili kopija lične karte,
đ) uvjerenje o državljanstvu,
e) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,
ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
z) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
i) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
j) ljekarsko uvjerenje, koje ne može biti starije od 6 mjeseci, kandidati treba da dostave nakon što budu odabrani na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
k) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela... škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
 
Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se dana 20. septembra 2019. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama JU OŠ“Ćirilo i Metodije u Glavičicama.Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave  na intervjuu, smatraće se da su odustali od konkursa.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu „Glas Srpske“ i Birou za zapošljavanje u Bijeljini.
Potpisane prijave (od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) sa pomenutom dokumentacijom slati na adresu: JU Osnovna škola“Ćirilo i Metodije“ – Glavičice 76318 sa napomenom: „Komisiji za izbor radnika“.Napomena: nepotpuna, neovjerena, zastarjela i neblagovremeno dostavljena dokumentacija, neće se razmatrati.
Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon škole: 055/551-102 ili lično u vremenu od 9:00do 13:00 časova.


22°

  • 11:00

    22°C
  • 14:00

    23°C
  • 17:00

    24°C
Umjereno oblačno

★ BDBOX oglasi SVI OGLASI