Kategorije

DODAJ OGLAS

Vaspitač- JU ‘’Dječiji vrtić’’ Lopare

Oglas otvroren do: 21.09.2019.

Opis radnog mjesta


Na osnovu člana 62.  Zakona o predškolskom obrazovanju i vaspitanju (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj:79/15 ) i saglasnosti načelnika opštine Lopare  broj:  02/1-014-110 , direktor JU ‘’Dječiji vrtić’’ Lopare, raspisuje:
                                      JAVNI KONKURS
                      za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijemeVaspitač.......................2 izvršioca,položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do 31.12.2019.godine.


Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Pored opštih uslova propisanim  Zakonom o radu, kandidat mora ispunjavati i posebne uslove propisane članom 60. i 68. Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i članom 2. Stav 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme zaposlenih u predškolskim ustanovama:
   
Opšti uslovi:
-Da je državljanin Republike Srpske i BiH
-Da je punoljetan
-Da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
-Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična  djela  učinjena  protiv  dostojanstva  ličnosti,  morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim  licem
 
Posebni uslovi
- Odgovarajuću visoku stručnu spremu (diplomirani vaspitač, VII stepen ili 180 ECTS bodova)
- položen stručni ispit za rad u predškolskom vaspitno-obrazovnom procesu,
- 1 godina radnog iskustva na poslovima vaspitačaUz prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju koja je propisana članom 62. Stav7. Tačka 1. i 2.  Zakona o preškolskom vaspitanju i obrazovanju:
- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocijena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocijena tokom studiranja.
- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spremeKandidat je dužan dostaviti ovjerenu fotokopiju svih dokumenata, budući da isti neće biti vraćeni kandidatima.
Javni konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa traženom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: JU Dječiji vrtić Lopare, Ulica 3. Majevičke brigade 50, 75240 lopare, sa naznakom „ Konkursnoj komisiji“.