Kategorije

DODAJ OGLAS

JU OŠ ,,Dvorovi“ Dvorovi

Oglas otvroren do: 10.10.2019.

Opis radnog mjesta


REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „DVOROVI“DVOROVI
Bijeljina, Karađorđeva broj 111, Dvorovi
tel: 055 422 224, e-mail: os202@skolers.org
Broj:1313 /19Na osnovu člana 113. stav 1. i člana 139.stav 3. tačka 15) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 44/17. i 31/18.) i Saglasnosti predsjednika aktiva direktora grada Bijeljine i opština Ugljevik i Lopare direktor škole raspisuje sledeći:                                                        K O N K U R S
                                                za prijem radnika u radni odnos1. Nastavnik srpskog jezika, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2020. godine, puna norma, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspino–obrazovnom procesu, izvršilac ______1

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (’‘Službeni glasnik Republike Srpske’‘, broj 1/16 i 66/18) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18 ), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (’‘Službeni glsnik Republike Srpske’‘, broj 77/09,  86/10, 25/14 i 76/15 ) i Pravilnikom o proceduri, kriterijumima prijema radnika u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (’‘Službeni glasnik Republie Srpske’‘broj 74/18 i 26/19).                     
Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj  44/17 i 31/18).
Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju  („Službeni glasnik RS“, br. 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom koja mora biti potpisana, od strane kandidata sa naznačenom  adresom prebivališta i brojem telefona kandidat prilaže sljedeća dokumenta:
I-Opšti uslovi
1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne ili Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;
2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,( ne starijim od 01.10.2011. godine, odnosno od početka izdavanja izvoda sa trajnim rokom važenja), ili ovjerenom kopijom lične karte;
3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;
4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,
5. Da nije upisan u Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece što se dokazuje uvjerenjem o podacima iz posebnog Registra koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa i
6. Da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom, ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem koje je kandidat dužan dostaviti.Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova, potrebno je dostaviti  dokaze o ispunjavanju posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata i to:
II-Posebni uslovi
1) ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, , (diplome odgovarajuće stručne spreme  koje nisu  izdate u BiH i Republici Srbiji ili na teritoriji bivše SFRJ do 6.aprila  1992 . godine moraju biti nostrifikovane),
2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj  i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,
5) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kog je radni staž ostvaren , ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla ,stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je  kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme,                         
Ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije člana porodice poginulog borca,  ratnog vojnog invalida i borca Odbrambeno- otadžbinskog rata kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju za određivanje prednosti u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i to:
8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.Dana, 16.10.2019. godine u 9:00 časova u prostorijama  JU Osnovne škole „Dvorovi“ Dvorovi  obaviće se testiranje, a istog dana nakon testa biće intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa.
Škola će, nakon pregleda dostavljene dokumentacije, spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole najkasnije tri dana prije zakazanog testiranja i intervjua.
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i  putem Zavoda za zapošljavanje u Bijeljini.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave slati na adresu škole: JU Osnovna škola ,,Dvorovi“ Dvorovi, Karađorđeva broj 111, 76311 Dvorovi, sa naznakom ,,Komisija za izbor radnika“ ili lično donose u sekretarijat škole.