Kategorije

DODAJ OGLAS

Gradska uprava grada Bijeljina

Oglas otvroren do: 21.11.2019.

Opis radnog mjesta


Gradonačelnik Grada Bijeljina, na osnovu člana 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), r a s p i s u j e                            J A V N I  K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu Grada BijeljinaI – U Gradsku upravu Grada Bijeljina prima se u radni odnos, u statusu službenika, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto:
 
Odjeljenje za finasije:
1. stručni saradnik za poslove blagajne..........................1 izvršilacOdjeljenje za opštu upravu:
2. stručni saradnik za ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje radnih knjižica i uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija..........1 izvršilacOdjeljenje za društvene djelatnosti:
3. samostalni stručni saradnik za kulturu............................................................1 izvršilac
4. samostalni stručni saradnik za rad sa mladima.............................................1 izvršilac
5. samostalni stručni saradnik za rad sa nevladinim organizacijama.............1 izvršilacOdsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije:
6. samostalni stručni saradnik za lokalni ekonomski razvoj i investicije....1 izvršilac
7. samostalni stručni saradnik za razvojne projekte............................................2 izvršiocaOdsjek za poslove mjesnih zajednica:
8. stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica....................4 izvršiocaJedinica za internu reviziju:
9.  interni revizor............................................1 izvršilacII – Opis poslova:Za radno mjesto označeno pod brojem 1.
Opis poslova: vodi blagajnu trezora i pomoćne blagajne po potrošačkim jedinicama Gradske uprave, popunjava trezorski obrazac broj 2 za Gradsku upravu, prima zahtjeve od budžetskih korisnika za podizanje gotovine, vrši sve gotovinske isplate po nalozima i zaključcima, kompletira blagajničku dokumentaciju, obavlja  i druge poslove poslove iz djelokruga rada po nalogu  šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja
Odgovornost: odgovoran je za blagovremeno i  kvalitetno  izvršavanje povjerenih poslova, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka
Kategorija: sedma kategorija
Zvanje: stručni saradnik trećeg zvanjaZa radno mjesto označeno pod brojem 2.
Opis poslova: ovjerava prepise, rukopise i potpise, izdaje radne knjižice i unosi promjene u radne knjižice, izdaje uvjerenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija (uvjerenja za studente za smještaj u studentski dom i ostvarivanje drugih prava studenata, potvrde o izdržavanju članova porodica lica koja rade u inostranstvu, potvrde o životu, kućne liste za inostranstvo, potvrde o troškovima sahrane radi njihove naknade u inostranstvu i dr.), obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu neposrednog rukovodioca
Odgovornost: odgovara za pravilnu primjenu propisa vezano za ovjeravanje potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje radnih knjižica i uvjerenja o kojima se ne vodi  službena evidencija, odgovara  za pravilnu primjenu metoda rada,postupaka ili stručnih tehnika. za svoj rad odgovaran je šefu Odsjeka i načelniku Odjeljenja
Kategorija: sedma kategorija
Zvanje: stručni saradnik trećeg zvanjaZa radno mjesto označeno pod brojem 3.
Opis poslova: prati stanje i razvoj u oblasti kulture i predlaže odgovarajuće mjere i aktivnosti, priprema projekte kulturnih manifestacija koji se odnose na obilježavanje državnih i gradskih praznika, priprema prijedlog godišnjeg programa kulturnih manifestacija i vrši analizu istih, izrađuje informativno-analitičke materijale za Skupštinu Grada iz oblasti kulture, ostvaruje saradnju sa ustanovama i institucijama, omladinskim i nevladinim organizacijama iz oblasti kulture vezanu za poslove iz svog djelokruga, sarađuje vjerskim zajednicama i prati njihov rad zajednica, dostavlja informacije i podatke iz djelokruga rada koji su potrebni za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada, vrši monitoring realizacije projekata iz djelokruga rada, koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada, sačinjava i dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada, blagovremeno i ažurno vodi razne evidencije iz oblasti kulture, obrađuje i dostavlja potrebne podatke, vodi evidenciju i obezbjeđuje sprovođenje zaključaka Skupštine Grada, izrađuje opšta akta za Skupštinu Grada iz oblasti kulture, učestvuje na poslovima jačanja međunarodne kulturne saradnje, učestvuje u realizaciji i promociji pojedinih programskih oblika i sadržaja iz oblasti kulture i informisanja, obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu šefa Odsjeka
Odgovornost: odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova i radnih zadataka, odgovoran je za primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast kao i za tačnost pruženih podataka, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanja
Za radno mjesto označeno pod brojem 4.
Opis poslova: prati i analizira stanje i predlaže mjere za poboljšanje stanja u omladinskoj populaciji i omladinskom organizovanju, sarađuje i vrši koordinaciju rada sa organizacijama i udruženjima koja se bave problematikom mladih na području grada, vodi i dostavlja statističke i druge podatke iz djelokruga rada, analizira i dostavlja analize stanja u područjima iz djelokruga rada, dostavlja informacije iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada, prati i analizira stanje iz oblasti u kojima je izražena rodna komponenta iz nadležnosti gradske uprave, sačinjava i dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada, učestvuje u pripremi, izradi i realizaciji programa borbe protiv štetnih uticaja, prati rad udruženja i društava koja okupljaju mlade i predlaže mjere za poboljšanje njihovog rada, pruža stručnu i tehničku pomoć omladinskim organizacijama pri izradi projekata za konkurse koje raspisuju međunarodne organizacije, odnosno  EU ili njeni fondovi, izrađuje projekte iz oblasti za koje je zadužen po pozivima određenih fondova, sprovodi kompletan postupak konkursa dodjele gradskih sredstava po raspisanim konkursima za projekte omladinskih organizacija i borbe protiv štetnih uticaja, vrši monitoring odobrenih projekata i predlaže dodatne mjere za njihovu realizaciju, obavlja poslove tehničkog sekretara komisije za raspodjelu sredstava za navedene projekte, priprema modele obrazaca za učešće na konkursu organizacija navedenih u prethodnim alinejama, sarađuje sa vaspitno obrazovnim i socio-humanitarnim organizacijama i institucijama s ciljem pružanja pomoći omladinskom organizovanju uopšte, sprovodi kompletan postupak konkursa za dodjelu gradskih priznanja za najbolje volontere i organizatore volontiranja, sarađuje sa nadležnim Ministarstvom, vodi registar organizacija mladih na području grada, izrađuje informativno-analitičke materijale za Skupštinu Grada i Gradonačelnika iz djelokruga rada, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu šefa Odsjeka
Odgovornost: odgovoran je za blagovremeno i  kvalitetno izvršavanje poslova i radnih zadataka, odgovoran je za primjenu zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast kao i za tačnost pruženih podataka, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanjaZa radno mjesto označeno pod brojem 5.
Opis poslova: prikuplja podatke i izrađuje bazu podataka o udruženjima građana registrovanim na području grada Bijeljina, pruža stručnu pomoć udruženjima na izradi normativnih akata, prati rad udruženja građana i predlaže mjere na poboljšanju njihovog rada, sprovodi kompletan postupak konkursa dodijele gradskih sredstava po raspisanom konkursu za projekte, sprovodi kompletnu proceduru dodijele gradskih sredstava po završenom konkursu za projekte, vrši poslove tehničkog sekretara Komisije za raspodjelu sredstava udruženjima građana, prisustvuje sjednicama skupština i drugih organa udruženja građana, vrši kontrolu utroška sredstava dodijeljenih udruženjima na osnovu projekta, odnosno vrši monitoring realizacije projekata iz djelokruga rada, koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada, priprema obrasce dokumenata za učešće udruženja na gradskom konkursu za dodjelu sredstava na osnovu projekta, izrađuje informacije, obavještenja i dopise iz djelokruga svoga rada, vodi i dostavlja statističke i druge podatke iz djelokruga rada, analizira i dostavlja analize stanja u područjima iz djelokruga rada, dostavlja informacije iz djelokruga rada koje su potrebne za izradu plana implementacije Strategije razvoja Grada, sačinjava i dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata iz djelokruga rada, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka
Odgovornost: odgovoran  za zakonito, stručno, savjesno i blagovremeno obavljanje poslova, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika, za svoj rad odgovara šefu Odsjeka
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik trećeg zvanjaZa radno mjesto označeno pod brojem 6.
Opis poslova: koordinira aktivnosti lokalnog ekonomskog razvoja, u saradnji sa Kabinetom Gradonačelnika i Odjeljenjem za privredu i poljoprivredu, Agrarnim fondom, Agencijom za mala i srednja preduzeća i Turističkom organizacijom Grada, identifikuje i formuliše prilike za investiranje, nove tržišne segmente,  razvija inovativna rješenja kao odgovor na potrebe tržišta i investitora, na osnovu analiza, predlaže mjere za unapređenje konkurentnosti Grada i jačanje poslovnog okruženja, predlaže mjere za unapređenje poslovnog ambijenta za lokalni ekonomski razvoj i unapređenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora, predstavlja i promoviše Grad Bijeljinu kao povoljnu lokaciju za investiranje i predstavlja strateške projekte potencijalnim investitorima i drugim zainteresovanim stranama u cilju razvoja javno-privatnih partnerstava, organizuje posjete investitora, prezentuje investicione potencijale i učestvuje u pregovorima sa investitorima, identifikuje izvore finansiranja, uspostavlja i održava dobre veze sa njima (banke, fondovi, institucionalni investitori i dr.), promoviše dijalog među lokalnim akterima, uspostavlja partnerski odnos i održava redovnu komunikaciju i koordinaciju između Gradske uprave i bitnh aktera (privatnog sektora, privrednih komora udruženja privrednika, međunarodnih organizacija, akademskih institucija, itd.), pruža stručnu i tehničku pomoć Privrednom savjetu Grada, vrši anketiranje privrednih subjekata na području Grada, redovno komunicira i sarađuje sa višim nivoima vlasti nadlježnim za razvoj, kao i sa međunarodnim organizacijama, priprema i koordinira izradu promotivnih materijala u cilju promocije Grada kao povoljne lokacije za investiranje: vebsajt, brošure, video materijale, prezentacije, flajere, banere, sajamske štandove, učestvuje u izradi planova i projekata ekonomskog razvoja, posebno u domenu promocije investicija, u saradnji sa Odjeljenjem za privredu i poljoprivredu i šefom Odsjeka za privredu, formuliše i priprema aplikacije za projekte lokalnog ekonomskog razvoja, prati propise iz oblasti privrednog razvoja i stara se da budu adekvatno obuhvaćeni lokalnim regulatornim okvirom, sprovodi privrednike kroz sve procedure i pruža usluge privrednim subjektima u bržem i efikasnijem dobijanju usluga i ostvarivanju prava, priprema i predlaže pakete podsticaja, grantova i subvencija za potencijalne strane i domaće direktne investitore, učestvuje u pripremi i kandididovanju projekata za finansiranje putem komponenti instrumenta za predpristupnu pomoć evropske unije, odnosno kod međunarodnih i finasijskih organizacija i fondova i drugih zainteresovanih domaćih i stranih investitora, koordinira razvojnim projektima u vezi sa poslovnim zonama na teritoriji grada i održava kontakte sa institucijama na državnom i entitetskom nivou, učestvuje u izradi strategije razvoja grada u domenu ekonomskog razvoja, učestvuje u procesu pripreme/ažuriranja trogodišnjih planova implementacije strategije razvoja u djelu ekonomskog razvoja, učestvuje u pripremi planova odsjeka za narednu godinu, uključujući projekte iz strategije razvoja i redovne poslove, analizira učinak i doprinos odjeljenja i službi u implementaciji strategije u dijelu lokalnog ekonomskog razvoja, sprovodi praćenje implementacije projekata lokalnog ekonomskog razvoja na kvartalnom nivou i priprema izveštaje o sprovedenom monitoringu, u saradnji sa šefom Odsjeka, izrađuje godišnji izvještaj o realizaciji Strategije u djelu lokalnog ekonomskog razvoja, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka
Odgovornost: odgovara za tačnost i kvalitet predloženih metoda, uslova i tehničkih rješenja u procesu strateškog planiranja, realizacije projekata, praćenja i vrednovanja implementacije Strategije u domenu svojih nadležnosti, odgovara za tačnost i kvalitet podataka, analiza, studija i finansijskih rješenja, odnosno za tačnost informacija finansijske i budžetske prirode, odgovoran je za stalno stručno usavršavanje i unapređenje vlastitih kompentencija i kvalitet rada, za svoj rad odgovoran je  šefu Odsjeka
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik drugog zvanjaZa radno mjesto označeno pod brojem 7.
Opis poslova: prati objave, projektne javne pozive međunarodnih fondova za dostavljanje projekata od strane EU fondova, programa i drugih međunarodnih finansijskih institucija sa posebnim akcentom na predpristupne fondove EU i komponetnu prekogranične saradnje (IPA CBC), učestvuje u planiranju, izradi i implementaciji projekata, obavlja poslove podrške u pripremi i realizaciji zajedničkih projektnih aktivnosti koje se realizuju u partnerstvu sa privatnim sektorom, nevladinim sektorom ili javnim ustanovama, a u cilju razvoja Grada Bijeljina, učestvuje u izradi projektnih prijedloga za sprovođenje projekata ekonomskog i društvenog razvoja, energetske efikasnosti, iskorišćavanja obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine, prati konkurse, priprema i izrađuje projekte, aplicira, sprovodi, vrši monitoring i internu evaluaciju projekata prema donatorskim organizacijama, izrađuje kvartalno sažet pregled pojedinačnih projekata koji se implementiraju sa ciljem informisanja građana i promovisanja aktivnosti GU na zvaničnoj internet stranici Grada, učestvuje u koordinaciji i zajedničkom djelovanju sa predstavnicima drugih odjeljenja i službi u okviru Gradske uprave kao i predstavnicima javnih preduzeća i ustanova, u cilju kreiranja zajedničkih aplikacija projektnih prijedloga i njihove implementacije, sarađuje sa međunarodnim, donatorskim i kreditnim organizacijama, u okviru djelokruga rada, redovno prati, unosi podatke i ažurira elektronsku bazu projekata, donatora, međunarodnih organizacija,  NVO sektora i javnih ustanova, pruža stručnu podršku eksternim partnerima u planiranju, izradi i implementaciji projekata, učestvuje u pripremi planova Odsjeka za narednu godinu, uključujući projekte iz Strategije razvoja i redovne poslove, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka
Odgovornost: odgovara za tačnost i kvalitet baze podataka, statističkih analiza, odnosno za tačnost informacija  koji se tiču stepena realizacije strategije Grada Bijeljina i razvojnih projekata, odgovara za blagovremeno i kvalitetno izvršenje poslova i radnih zadataka, odgovoran je za stalno stručno usavršavanje i unapređenje vlastitih kompentencija i kvalitet rada, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka
Kategorija: peta kategorija
Zvanje: samostalni stručni saradnik drugog zvanjaZa radno mjesto označeno pod brojem 8.
Opis poslova: ostvaruje neposrednu saradnju i pruža stručnu,  administrativnu i drugu pomoć predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica na području na koje je raspoređen, osigurava komunikaciju savjeta mjesnih zajednica sa nadležnim gradskim organima i službama, javnim preduzećima i ustanovama na području Grada, neposredno učestvuje u pripremi održavanja zborova građana i savjeta mjesnih zajednica na području na koje je raspoređen, prisustvuje zborovima građana i sjednicama savjeta mjesnih zajednica, obezbjeđuje i vodi zapisnik o radu zbora građana i savjeta mjesnih zajednica na području na koje je raspoređen, izrađuje akta zborova građana i savjeta mjesnih zajednica,  obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove (kancelarijsko poslovanje) za potrebe savjeta mjesnih zajednica na području na koje je raspoređen (evidencije akata, dostave i čuvanje akata), stara se o obezbjeđivanju kancelarijskog i drugog materijala potrebnog za poslove i rad mjesnih zajednica, stara se o prikupljanju i dostavi na plaćanje računa o komunalnim i drugim režijskim troškovima u mjesnim zajednicama, prijavljuje nadležnoj gradskoj službi kvarove i oštećenja na imovini koju koriste mjesne zajednice i učestvuje u organizovanju sanacije kvarova i oštećenja, obezbeđuje dokumente i druge materijale potrebne za rad i odlučivanje na savjetima mjesnih zajednica  te neposredno učestvuje u izvršenju akata zborova građana i savjeta mjesnih zajednica, po potrebi pomaže u izvršenju drugih administrativno-tehničkih poslova za potrebe mjesnih zajednica, učestvuje u izradi projekata za potrebe mjesnih zajednica na području na koje je raspoređen, radi na razvrstavanju kandidovanih projekata mjesnih zajednica, priprema prijedloge prioriteta za realizaciju kandidovanih projekata, prikuplja i obrađuje informacije i podatke o mjesnim zajednicama, imovini mjesne zajednice i potrebama stanovništva na području mjesne zajednice i dostavlja šefu Odsjeka i nadležnim organima Grada, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka
Odgovornost: odgovoran je za savjesno, zakonito, blagovremeno i kvalitetno izvršavanje poslova  i radnih zadataka, odgovoran je za pravilnu primjenu metoda rada, postupaka ili stručnih tehnika, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovora  šefu Odsjeka
Kategorija: sedma kategorija
Zvanje: stručni saradnik trećeg zvanjaZa radno mjesto označeno pod brojem 9.
Opis poslova: prati i primjenjuje propise, smjernice, prihvaćene standarde i etičke norme iz oblasti interne revizije, pomaže u izradi strateškog i godišnjeg plana, koji priprema rukovodilac Jedinice za IR, informiše rukovodstvo revidiranih jedinica o početku revizije, izrađuje pojedinačne planove revizije i sprovodi odobrene programske aktivnosti revizije u skladu sa metodološkim uputstvima interne revizije, informiše rukovodioca Jedinice za IR o eventualnom ugrožavanju nezavisnosti u radu i sukobu interesa vezano za reviziju, te pojavi sumnje na kriminalne radnje ukoliko su uočene u toku revizije, proučava dokumentaciju za formulisanje objektivnog mišljenja, vrednuje nalaze revizije i dokumentuje ih dokazima, te vraća originalna dokumenta nakon završetka revizije, priprema nacrt izvještaja, sa prijedlogom preporuka,  provodi postupak usaglašavanja nalaza sa odgovornim licima revidiranih jedinica, te razmatra komentare na nacrt izvještaja i uključuje ih u konačan  izvještaj, koji se dostavlja rukovodstvu, prati realizaciju preporučenih korekcija i informiše rukovodioca Jedinice za IR o otklanjanju nedostataka i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizicima, kontrolama i procesima, obezbjeđuje aktivno učešće u programima kontinuirane edukacije i profesionalnog usavršavanja, obavještava rukovodioca Jedinice za IR o potrebi angažmana eksternog eksperta, obezbjeđuje potpunu zaštitu tajnosti svih podataka i informacija i čuvanje cjelokupne radne dokumentacije za svaku obavljenu reviziju, daje stručna mišljenja i prijedloge u cilju unapređenja  poslovanja gradske administracije te obavlja druge poslove iz djelokruga interne revizije, po nalogu rukovodioca Jedinice za IR
Odgovornost: odgovoran je za zakonito, blagovremeno i ekonomično izvršavanje poslova iz djelokruga rada Jedinice za IR, visok stepen odgovornosti za sprovođenje interne revizije prema odobrenom planu, u skladu sa utvrđenom metodologijom, odgovoran je za ispravnost i održavanje sredstava rada, za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Jedinice za IR
Kategorija: četvrta kategorija
Zvanje: ne razvrstava se

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


III - Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u gradskoj upravi, u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).IV – Posebni uslovi:
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.
IV stepen, srednja stručna sprema , ekonomskog smjera, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaruZa radno mjesto označeno pod brojem 2.
IV stepen gimnazija, ekonomska, upravna ili druga srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaruZa radno mjesto označeno pod brojem 3.
VSS, završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova - društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaruZa radno mjesto označeno pod brojem 4.
VSS, završen fakultet ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova- filozofski, filološki, pravni ili drugi fakultet društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaruZa radno mjesto označeno pod brojem 5.
VSS, završen fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova - filozofski, filološki, pravni ili drugi fakultet društvenog smjera, jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru     Za radno mjesto označeno pod brojem 6.
VSS, završen ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u Gradskoj upravi, poznavanje procesa strateškog planiranja, poznavanje metodologije upravljanja projektnim ciklusom, poznavanje rada na računaru, odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika, visok stepen vještina interpersonalne komunikacije, vještine facilitacije i koordinacije, vještine prezentovanjaZa radno mjesto označeno pod brojem 7.
VSS, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, odgovarajućeg smjera, najmanje dvije godine radnog iskustva, položen stručni ispit za rad u Gradskoj upravi, poznavanje procesa strateškog planiranja, poznavanje metodologije upravljanja projektnim ciklusom, poznavanje rada na računaru, odlično poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika, vještine facilitacije i koordinacijeZa radno mjesto označeno pod brojem 8.
IV, srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju, gimnazija, ekonomska, škola upravno-pravnog smjera ili druga srednja škola, šest mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u gradskoj upraviZa radno mjesto označeno pod brojem 9.
VSS, završen ekonomski fakultet (VII 1) ili prvi  ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, ekonomskog smjera, tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od čega najmanje dvije godine na poslovima interne ili eksterne revizije u javnom sektoru, posjedovanje certifikata i licence revizora odnosno zvanje uslovljeno pravilima koje objavi Centralna jedinica za harmonizaciju, položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi, poznavanje rada na računaru (Microsoft office, Internet)Izuzetno status gradskog službenika može steći lice koje je u drugim organima i organizacijama radilo, a nema položen stručni ispit za rad u gradskoj upravi ukoliko u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi. Ukoliko ne položi stručni ispit za rad u gradskoj upravi u roku od šest mjeseci prestaje mu radni odnos.V – Potrebna dokumenta:
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, kao i na internet stranici Grada Bijeljina, a može se preuzeti i u Gradskoj upravi Grada Bijeljina (prijemna kancelarija).Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu na javni konkurs - prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom javnom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, položenom stručnom ispitu, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom - uz napomenu da je članom 141. stav 1. tačka 13) Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, precizirano da službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
1) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine;
2) diplomu o završenoj stručnoj spremi;
3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjavu kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15);
4) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
5) dokaz o poznavanju rada na računaru za radno mjesto označeno pod brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 9.;
6) dokaz o poznavanju engleskog jezika za radno mjesto označeno pod brojem 6. i 7.; 
7) dokaz o poznavanju metodologije upravljanja projektnim ciklusom za radno mjesto označeno pod brojem 6. i 7.;
8) certifikat o stečenom zvanju ovlašteni interni revizor u javnom sektoru za radno mjesto označeno pod brojem 9.;
9) licenca za obavljanje profesionalne stručne aktivnosti u zvanju ovlašteni interni revizor u javnom sektoru pod brojem 9.;Dokazi - kopije dokumenta uz prijavu se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Konkursne komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavješetenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili u ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III – Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa, tačka 4), 5), 6) i 7) ovog Konkursa, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, na kome će se vršiti provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina funkcionisanja i organizacije jedinice lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, biće odbačene zaključkom.VI – Rok, mjesto, način podnošenja prijave i druge informacije releventne za javni konkurs:
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu „Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina (prijemna kancelarija) svakim radnim danom od 08 do 16 časova ili putem pošte na adresu: Gradonačelnik Grada Bijeljina, Trg Kralja Petra I Krađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina (sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u statusu službenika u Gradsku upravu Grada Bijeljina).
Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Dejan Blagojević, šef Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 055/233-186.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i boraca, kako je propisano članom 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 134/11, 9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 30, 39. i 60. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske.
Broj: 02-120-169/19