Kategorije

DODAJ OGLAS

OSNOVNI SUD U BIJELjINI

Oglas otvroren do: 19.12.2019.

Opis radnog mjesta


Republika Srpska                                           
OSNOVNI SUD U BIJELjINI                   
Broj: 080-0-Su-19-000 845
Osnovni sud u Bijeljini o b j a v lj u j e                                                JAVNI KONKURSZa prijem sudijskog pripravnika – volontera za rad na određeno vrijeme, radi osposobljavanja za samostalan rad i polaganje pravosudnog ispita, odnosno radi sticanja odgovarajućeg radnog iskustva……....6. izvršilaca, od toga: 
-Osnovni sud u Bijeljini……............5 izvršilaca
-Odjeljenje suda u Loparama………...1 izvršilac


Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za prijem  predviđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:
- završen pravni fakultet VII-1 stepen stručne spreme UZ PRIJAVU PRILOŽITI SLIJEDEĆE DOKAZE:
- uvjerenje o državljanstvu
- rodni list
- dokaz o završenom pravnom fakultetu (original ili ovjerena kopija)
- dokaz o prosjeku ocjena postignutih na fakultetu
- dokaz o prijavljenosti na biro za zapošljavanjeJavni konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja.
Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6. mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.Prilikom izbora kandidata vodiće se računa o prosječnoj ocjeni postignutoj na fakultetu, dužini studiranja, dužini prijavljenosti na biro i prosječnoj ocjeni postignutoj na intervjuisanju pred obrazovanom komisijom suda.
Predsjednik suda zadržava pravo popune manjeg ili većeg broja izvršilaca od raspisanog broja.Prijave dostaviti lično ili na adresu: OSNOVNI SUD U BIJELjINI ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.