Kategorije

DODAJ OGLAS

IZBOR DIREKTORA JU OŠ „MEŠA SELIMOVIĆ“ JANjA

Oglas otvroren do: 26.12.2019.

Opis radnog mjesta


REPUBLIKA SRPSKA
GRAD BIJELjINA
JU OŠ „MEŠA SELIMOVIĆ“ JANjA
Broj:  1759/19Na osnovu člana 136 stav(1) tačka 6, člana 137. i člana 177.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 44/17, 31/18 i 84/19), člana 26. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 01/16 i 66/18), i člana  2. i 3. Pravilnika o uslovima izbora i razrešenja direktora osnovne škole (Službeni glasnik RS broj: 49/18) Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Meša Selimović“Janja,  raspisuje                            JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA JAVNE USTANOVE OSNOVNE ŠKOLE „MEŠA SELIMOVIĆ“ JANjAI – Predmet
Školski odbor Javne ustanove Osnovne škole „Meša Selimović“ Janja  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole „Meša Selimović“Janja.
II - Opis poslova
Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.
Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.
III - Mandat
Direktor Javne ustanove Osnovne škole Meša Selimović“ Janja se bira na period od 4 (četiri) godine.
Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.
Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


IV –  Uslovi za učešće na konkursu
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole „Meša Selimović“ Janja može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene  Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
1. Opšti uslovi:
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
- da je stariji od 18 godina.
2. Posebni uslovi:
- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o  osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’’ Službeni glasnik RS’’ broj 44/17, 31/18 i 84/19).
- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,
- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.
3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom,
V– Potrebna dokumentacija
Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:
-Prijavu u kojoj kandidat, između ostalog, navodi svu dokumentaciju koju prilaže kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih konkursom,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu,
-  Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
- Potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome ,
- Ljekarsko uvjerenje o psihičkofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koji prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,
- Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
- Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,
- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,
- Kratku biografiju sa podacima o  prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu,
- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.VI – Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
Javna ustanova Osnovna škola „Meša Selimović“ Janja , Bijeljinska 250., 76316 Janja, sa naznakom ‘’Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole ‘’Meša Selimović“ Janja.
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.VII – Napomene
Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora Javne ustanove Osnovne škole „Meša Selimović“ Janja u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.