Kategorije

DODAJ OGLAS

JU OŠ „Dositej Obradović“ Koraj

Oglas otvroren do: 02.01.2020.

Opis radnog mjesta


REPUBLIKA SRPSKA
JU Osnovna škola „Dositej Obradović“ Koraj
Broj:  858/19
Na osnovu člana 139. stav (3) tačka 15), Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17 i 31/18) i dobijene saglasnosti od aktiva direktora, raspisuje se                                           KONKURS
                                  za popunu upražnjenih radnih mjesta
1. Nastavnik fizike na 4 časa – pripravnik do 31.08.2020. godine.
2. Nastavnik razredne nastave – lice sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom do 31.08.2020. godine.*Lica koja konkurišu za radna mjesta nastavnika moraju ispunjavati uslove prema članu 104. važećeg Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Zakonu o radu.
*Za sva radna mjesta pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ako ispunjavaju ostale potrebne uslove kao i lica koja su ispunjavala uslove po propisima važećim do stupanja na snagu novog Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 44/17 i 31/18)  u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Uz  potpisanu prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,
b) uvjerenje o državljanstvu,
v) ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,
g)  dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
d) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan dostaviti kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,
đ)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
e)  uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je  položio  razliku dijela  ispita  u skladu  sa  Pravilnikom  o  polaganju  stručnog ispita u školi,
ž) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,
z)  uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,
i)  uvjerenje  opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-
invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
j) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
k) uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,
l) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,
lj) uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti... škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
m) uvjerenje o podacima iz Posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.... škola će pribaviti za izabranog kandidata službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.
n) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.Učesnici konkursa su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata.
Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu: JU Osnovna škola ,,Dositej Obradović“, Akademika M. Begića 1, 75247 Koraj.
Testiranje kandidata će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole ,,Dositej Obradović“,  15.01.2020. godine u 09:00 časova.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Škola će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa postaviti na oglasnu tablu škole.
Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju.
Ukoliko se kandidat ne pojavi na testiranju ili intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.
Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.