Ukupno slučajeva
562 (+3)
Preminuli
15 (+0)
Bijeljina po danima
Bijeljina kumulativno
Izvori: IZJZ / Bolnica Bijeljina | Portal Bijeljina Danas ne snosi odgovornost za posljedice nastale tumačenjem podataka! Detaljniji prikaz

Kazneno-popravni zavod Bijeljina

Oglas otvroren do: 01.10.2020.

Opis radnog mjesta


REPUBLIKA SRPSKA
Ministarstvo pravde
Kazneno-popravni zavod Bijeljina
Broj: 01-120 - 111 /20
Na osnovu člana 18. a u vezi sa članom 29.stav 1. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/18) i  člana 34. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kazneno-popravnom zavodu Bijeljina, po pribavljenoj saglasnosti ministra pravde na Odluku o prijemu radnika  broj. 08.030/120-1853/20 od 27.8.2020.g.,  direktor Kazneno - popravnog zavoda Bijeljina, raspisuje                            JAVNI KONKURS
                        za prijem  u radni odnos1.  Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos:Policajac  za vanjsko  obezbjeđenje (muški pol).............2 izvršioca
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


2.  Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:
1. da je državljanin Republike Srpske ili  BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest  mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH
7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima3.  Posebni uslovi:
SSS IV stepen obrazovanja, najmanje  šest mjeseci radnog iskustva  nakon završene srednje stručne spreme, položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, poznavanje rada na računaru, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova policajac4.  Potrebna dokumenta:
Uz prijavu na konkurs,  sa kraćom biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze    o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:
-uvjerenje o državljanstvu,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,
-uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja,
-diplomu o školskoj spremi i svjedočanstva za završene razrede srednje škole,
-potvrdu o radnom iskustvu,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
-ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,
-ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
-dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosaDokumentacija  koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.
Za kandidate koji ispune uslove konkursa vršiće se provjera psihofizičkih sposobnosti.
Provjeru psihofizičkih sposobnosti  kandidata  vrši Komisija imenovana od strane direktora zavoda, a u skladu sa Uputstvom o kriterijumima za provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u službu obezbjeđenja.5.  Rok za podnošenje prijava:
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“ i Zavodu za zapošljavanje.
Kandidati  će  biti blagovremeno obaviješteni o datumu provjere psihofizičkih sposobnosti poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon, koji su dužni  navesti u prijavi.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.6.  Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Bijeljina, ul.Šabačkih đaka br.9. sa naznakom „ Prijava  za konkurs“.