Ukupno slučajeva
6747 (+0)
Preminuli
221 (+0)
Bijeljina po danima
Bijeljina kumulativno
Izvori: IZJZ / Bolnica Bijeljina | Portal Bijeljina Danas ne snosi odgovornost za posljedice nastale tumačenjem podataka! Detaljniji prikaz
Dodaj oglas

Kategorije

JU Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik

Oglas otvroren do: 20.05.2021.

Opis radnog mjesta


REPUBLIKA SRPSKA
Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik
Broj: 633/2021Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 41/2018, 92/2020), direktor škole raspisuje                                              KONKURS
                                        za prijem u radni odnos1.Nastavnik biologije, 1 izvršilac, 10 časova, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u nastavi
2.Nastavnik matematike, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom u za rad  nastavi
3.Pedagog, 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u obrazovno – vaspitnom procesuOpšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos


Pored uslova predviđenih Zakonom o radu ( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 1/2016, 66/2018)  i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 41/2018, 92/2020) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim školama ( „ Službni glasnik Republike Srpske“, broj 29/12, 80/2014 i 83/2015), kao i opšte uslove koji su regulisani Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 24/2019).Postupak  prijema radnika biće obavljen u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem ( „ Službeni glasnik Republike Srpske, broj 24/2019).Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;
-Uvjerenje o položenoj pedagoško – psihološkoj i didaktičko – metodičkoj grupi predmeta, za nastavnika koji u toku studija nije položio navedenu grupu predmeta;
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi, odnosno u  obrazovno - vaspitnom procesu;
-Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita;
-Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ( Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može pribaviti uvjerenje visokoškolske ustanove prosječna ocjena se može dokazati i ovjerenom foto-kopijom indeksa);
-Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži podatke: o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla;
-Izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;
-Uvjerenje o državljanstvu ;
-Uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti , morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;
-Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evideniciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;
-Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
-Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice ratnog vojnog invalida,
-Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno- otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,
Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ( „ Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/2018, 92/2020), ispunjavali uslove u pogledu profila i nastavnika.Pravo  učešća imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.
Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, izdato od nadležne ustanove ( ne starije od 6 mjeseci).
Škola će za kandidata koji bude izabran službenim putem zatražiti uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica prvosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece.Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana 27.05.2021. godine u 10 časova u prostorijama škole.
Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa biće postavljen na oglasnoj tabli škole i kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smtaraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijavu na konkurs i potrebna dokumenta kandidati su dužni dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Javna ustanova Srednjoškolski centar „ Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, Karađorđeva 19, 76330 Ugljevik, sa naznakom „ Za konkurs“.


20°

  • 14:00

    20°C
  • 17:00

    20°C
  • 20:00

    17°C
Umjereno oblačno

★ BDBOX oglasi SVI OGLASI