Vazduh u Bijelјini ništa manje zagađen nego u Beogradu!

Svi mediji u regionu već danima se bave kvalitetom vazduha. Pošto smo svjedoci da je Bijelјina pod maglom proteklih nekoliko dana, ekipa portala Bijelјina Danas odlučila je da provjeri kakva je situacija u Bijelјini. Rezultati su poražavajući!

BIJELJINA

Kako bi što bolјe prikazali nivo zagađenja vazduha, mjerenja iz Bijelјine uporedili smo sa mjerenjima u Beogradu.

Za analizu smo koristili zvanične podatke o dnevnim vrijednostima koncentracija zagađujućih materija koje objavlјuje Gradska uprava i to samo za one dane, za koje postoje podaci od 24. decembra 2019. godine.

Mjerenje aerozagađenja na prostoru Grada Bijelјina vrši Javna naučnoistraživačka ustanova „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske" na dvije automatske mjerne stanice: U centru grada (na parkingu iza zgrade Muzeja) i kod Gradske toplane.

Podatke za Grad Beograd preuzeli smo sa zvaničnog sajta Agencije za zaštitu životne sredine Srbije.

Poredili smo koncentraciju Lebdećih čestica (PM10), koja se ocjenjuje na dnevnom nivou Prema Uredbi o vrijednostima kvaliteta vazduha Republike Srpske. Granična dnevna vrijednost koncentracije ovih čestica prema pomenutoj uredbi je 50 µg/m3.

Rezultati

Od 11 dana za koje postoje podaci o mjerenjima u posmatranom periodu od 24. decembra, koncentracija PM10 je na mjernoj stanici u Sremskoj ulici (kod gradske toplane) svih 11 dana bila iznad granične vrijednosti, a 9 dana iznad tolerantne vrijednosti (tolerantna vrijednost je u 2019. godini iznosila 57, a u 2020. je umanjena na 53,5). Podaci sa mjerne stanice u centru pokazuju da nije bilo prelaženja granične vrijednosti od 50 µg/m3.

Ako uzmemo podatke sa obje mjerne stanice i izračunamo srednju vrijednost, dolazimo do podatka da je srednja vrijednost koncentracije Lebdećih čestica (PM10) u Bijeljini u posmatranom periodu 8 od 11 dana bila iznad granične vrijednosti, a 6 dana iznad tolerantne vrijednosti.

Zabrinjavajuće je to što je koncentracija Lebdećih čestica (PM10) u pojedinim danima bila 3 do 4 puta veća od granične vrijednosti, a 29. decembra na mjernom mjestu kod gradske toplane čak 6 puta veća (309 µg/m3) od granične vrijednosti.

Kako bi što bolјe shvatili o kakvom nivou zagađenja vazduha se radi, mjerenja iz Bijelјine uporedili smo sa mjerenjima u Beogradu. Uzeli smo podatke sa 3 mjerne stanice u Beogradu: Stari grad, Novi Beograd i Mostarska petlja.

Ako uporedimo srednju vrijednost koncentracije Lebdećih čestica (PM10) sa ove tri stanice, sa mjerenjima iz Bijeljine, dolazimo do podatka da je u 8 od posmatranih 11 dana granična vrijednost prekoračena u Bijeljini, a 6 dana u Beogradu. Maksimalne izmjerene vrijednosti u Bijeljini su takođe veće nego u Beogradu za pojedine dane.

Lebdeće čestice su u stvari prašina manja (PM) od 10 mikrometara i predstavlja smješu dima, čađi, prašine i kiseline, uz teške metale poput olova, kadmijuma, nikla i arsena, a nastaje kao posljedica kombinovanog uticaja grijanja, saobraćaja i industrije.

Povećan nivo koncentracije lebdećih čestica obično se javlja u zimskim mjesecima jer se veliki broj domaćinstava u Bijeljini grije na čvrsta goriva, a zagađenju značajno doprinosi i gradska toplana.

Udisanje zagađenog vazduha može imati posljedice po zdravlje ljudi, posebno po osjetljive grupe kao što su hronični bolesnici, astmatičari, djeca i trudnice. Ljekari savjetuju da se izbjegava boravak na otvorenom u periodima kada je zagađenje najizraženije.

Smatramo da je veliki problem i to što podaci o zagađenju vazduha u Bijelјini, nisu dostupni u realnom vremenu, kako bi građani mogli da prilagode svoje aktivnosti i izbjegnu boravak na otvorenom u periodima kada je koncentracija zagađujućih materija visoka.

Odjelјenje za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Gradske uprave, u informaciji dostavnjenoj Skupštini grada na 35. sjednici održanoj 25. decembra 2019., navelo je da se u cilјu pobolјšanja kvaliteta vazduha, nastavlјa polaganje sekundarne mreže za transport gasa, čišćenje divlјih deponija, održavanje zelenih pivršina i sadnja drvoreda pored saobraćajnica.