Počinje eksproprijacija u Semberiji, šta očekuje građane?

Ove sedmice počinje postupak eksproprijacije nekretnina na području Semberije, radi izgradnje dionice autoputa Brčko-Rača. Tim povodom razgovarali smo sa bijeljinskim advokatom Blagišom Lukićem, o tome šta očekuje građane čija se imovina ekspropriše, i koja su njihova prava i mogućnosti.

BIJELJINA

Šta stanovnici Semberije, čije će nekretnine biti eksproprisane za potrebe izgradnje autoputa, mogu da očekuju u postupku eksproprijacije?

- Važno je znati da je postupak eksproprijacije veoma složen i delikatan postupak. U tom postupku vrši se oduzimanje prava svojine na nekretninama ili dijelu nekretnina dosadašnjeg vlasnika i samo po sebi to je dosta osjetljiva pravna problematika. Na ime oduzimanja prava svojine na nekretninama dosadašnjeg vlasnika, vlasniku pripada, kako zakon navodi „pravična novčana naknada". Dakle, u takvom postupku možete da očekujete određena nezadovoljstva dosadašnjih vlasnika nekretnina jer najčešće ti ljudi nisu imali želju da raspolažu svojim nekretninama, nego se to dešava iznenada i za njih neželjeno.

Šta je važno da građani, čije će nekretnine biti eksproprisane, znaju o detaljima tog postupka?

- Postupak vodi Republička Uprava za Geodetske i imovinskopravne poslove, Područna jedinica Bijeljina. Svaki vlasnik nekretnine koja je predmet eksproprijacije biće pozvan na usmenu raspravu pred tim organom, i na toj raspravi će se upoznati sa detaljima koji se tiču eksproprijacije njihovih nekretnina. Osnovne stvari koje se u tom postupku određuju su:

- nekretnina koja se ekspropriše (njena površina, položaj i vrsta nekretnine) i

- cijena koju korisnik eksproprijacije nudi dosadašnjem vlasniku.

Međutim, pored toga, u tom postupku se mogu pojaviti i pitanja koja se tiču mogućnosti korištenja preostalih nekretnina dosadašnjeg vlasnika (da li ih on može ekonomski iskorištavati s obzirom na eksproprisane nekretnine), tj da li vlasnik eksproprisanog dijela nekretnine ima interes da nastavi sa korištenjem dijela te nekretnine koja nije predmet eksproprijacije ili nema. Takođe, u tom postupku se može pojaviti i tehničko pitanje pristupa preostalim nekretninama od strane vlasnika, s obzirom na to da projekat kao što je izgradnja autoputa ne ostavlja mogućnost dosadašnjih pristupnih puteva određenim parcelama, koje ostanu sa druge strane autoputa u odnosa na domaćinstvo vlasnika tih nekretnina.

To sve zvuči dosta komplikovano, da li je moguće da se ljudi koji nemaju iskustva u ovoj oblasti mogu lako snaći u tom postupku?

- U mojoj dosadašnjoj advokatskoj praksi pokazalo se da nije dobro pristupiti olako postupku ekproprijacije, te smo imali slučajeva da nas stranke angažuju nakon što su najprije same učestvovale u postupku, kada je vrlo često nemoguće da se pruži odgovarajuća i djelotvorna advokatska usluga koja bi zaštitila prava vlasnika nekretnina na najbolji način. Moja preporuka svim vlasnicima nekretnina je da se obrate nekom od advokata u koga imaju povjerenje, obave razgovor sa njim i u postupku učestvuju uz pomoć advokata. Naime, radi se o postupku u kome postoje stroga pravila o tome do kog momenta se može istaći određeni prigovor i dati neka primjedba, tako da je samostalno učešće dosta rizično u tom smislu. Takođe, vrijednost imovine koja je predmet eksproprijacije nije mala, a troškovi angažmana advokata u ovom postupku u principu nisu veliki.

Spomenuli ste da postoji mogućnost da vlasnik nekretnine koja se ekspropriše, nakon eksproprijacije nema mogućnost ili interes da koristi preostali dio nekretnine, šta su njegove mogućnosti u tom slučaju?

- Da, to je jedno od pitanja koja se, kao što sam rekao, mogu pojaviti u postupku eksproprijacije. U tom slučaju, vlasnik nekretnine ima pravo i mogućnost, da u određenom momentu u toku postupka zatraži da se od njega eksproprišu i preostale nekretnine koje nisu direktno predmet eksproprijacije, a za koje vlasnik više nema mogućnost ili interes da ih koristi tj nema ekonomske opravdanosti da iste nekretnine koristi. Zbog toga je takođe važno da vlasnik nekretnine ima stručnu pravnu pomoć u ovom postupku.

A šta se događa ukoliko vlasnik nekretnine nije zadovoljan cijenom koja mu je u postupku eksproprijacije ponuđena za njegovu nekretninu?

- Pitanje određivanja cijene je takođe jako složeno pitanje. Najbolji scenario i za vlasnika i za korisnika eksproprijacije je da se vlasnicima ponudi prihvatljiva cijena koja odgovara realnoj tržišnoj cijeni, i u tom slučaju moj savjet je da vlasnici prihvate ponuđenu cijenu. Međutim, u praksi se vrlo često dešava da korisnik eksproprijacije ponudi iznos koji ne može objektivno da zadovolji vlasnike nekretnina. U tom slučaju, organ koji vodi postupak konstatovaće da se korisnik eksproprijacije i vlasnik nisu sporazumjeli o visini naknade i u tom djelu postupak se nastavlja pred Osnovnim sudom isključivo u cilju da sud odredi pravičnu naknadu vlasniku nekretnine. Tu je važno napomenuti, da vlasnici nekretnina budu upoznati sa tim, da nepostojanje sporazuma u vezi sa iznosom naknade za eksproprisanu nepokretnost ne zaustavlja postupak eksproprijacije, jer u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji to ne odlaže ni donošenje ni realizaciju Rješenja kojim se eksproprišu nekretnine, tako da će sama eksproprijacija biti realizovana. Dakle, to što niste zadovoljni cijenom, i što se zbog toga sudite, neće uticati na to da vaša parcela ne bude eksproprisana.

Šta je vaš savjet za sve vlasnike nekretnina koji će biti pozvani da učestvuju u postupku eksproprijacije?

- Moj savjet je da se još u početnoj fazi postupka jave stručnoj osobi, najbolje advokatu, koji ima iskustva u identičnim postupcima. Da objektivno sagledaju cjelokupnu situaciju oko nekretnina koje im se u ovom postupku eksproprišu, i da se na vrijeme informišu o svim detaljima koji ih očekuju u postupku eksproprijacije. To je postupak koji je delikatan i zahtjeva dosta znanja, strpljenja i informisanosti.