Pripremno ročište protiv Bobar banke u stečaju

U Okružnom privrednom sudu u Bijeljini održano je pripremno ročište u predmetu po tužbi Razvojno garantnog fonda Brčko distrikta protiv Bobar banke u stečaju.

BIJELJINA

Tužbom, koja je podnijeta 23. juna 2017. godine, traži se da se utvrdi kao osnovano potraživanje iznosa od 195.602 KM na ime zakonske zatezne kamate.

Ta kamata je izračunata na priznato potraživanje od 512.719 KM za period od otvaranja likvidacionog postupka 23. decembra 2014. do otvaranja stečajnog postupka 14. januara 2017. godine.

Punomoćnik Bobar banke u stečaju priznaje period na koji se odnosi kamata, ali ne i njen iznos. Izrekao je prigovor da već teće parnica povodom iste pravne stvari, ali po različitim iznosima, te da još nije donijeta drugostepena presuda.

Na današnjem pripremnom ročištu iznijeti su dokazi, a glavna rasprava zakazana 17. mart 2020 godine.