Osnovni sud Bijeljina: Sedmica sudske nagodbe od 12. do 23. novembra

Sedmica sudske nagodbe u Osnovnom sudu u Bijeljini održaće se u periodu od 12. do 23. novembra 2018. godine.

BIJELJINA

Iz Osnovnog suda o planiranim aktivnostima obavještavaju građane putem medija i putem svoje veb stranice ossud-bijeljina.pravosudje.ba te sve zainteresovane pozivaju da se aktivno uključe u rješavanje sudskih sporova mirnim putem, uz brži postupak i smanjenje troškova.

Treba istaknuti da se Sedmica sudske nagodbe realizuje u prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH, na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta/vijeća Bosne i Hercegovine.

- Cilj je rješavanje što većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Time se postiže bolja efikasnost sudskih postupaka kao i novi pristup Suda i stranaka rješavanju sporova, kaže sudija Selma Šaćirović, predsjednik Vanparničnog odjeljenja Osnovnog suda u Bijeljini.

Podsjeća da zainteresovane stranke mogu samostalno ili preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom, pisanim prijedlogom ili na drugi način, da se obrate Sudu, odnosno pustupajućem sudiji i predlože zaključenje sudske nagodbe.

- Postupajući sudija će, u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi u skladu sa iskazanom voljom stranka, zaključuje sudija Selma Šaćirović.

Predsjednik Osnovnog suda u Bijeljini Aid Hanušić, za Semberske novine podsjeća da se Sedmica sudske nagodbe organizuje dva puta godišnje već četvrtu godinu zaredom i da je javnost već upoznata sa tim institutom putem okruglih stolova i obavještenja putem medija.

- U okviru planiranih aktivnosti vezanih za Sedmicu sudske nagodbe, sudije parničnog, vanparničnog i izvršnog odjeljenja na svojim ročištima predočavaju strankama prednosti sudske nagodbe. Sudije identifikuju predmete, pozivaju stranke i daju prijedloge za sudsku nagodbu, a ovim putem pozivamo građane da prijave eventualnu želju da učine sudsko poravnanje, kaže predsjednik Aid Hanušić.

Naš sagovornik ističe i druge aktivnosti i pozitivne projekte u bijeljinskom Osnovnom sudu.

Plan rješavanja starih predmeta prati se statističkim analizama i za ovu godinu iznosiće preko 90%. Takođe, kaže Hanušić, unaprijeđen je postupak rješavanja komunalnih predmeta kroz projekte SOKOP i MAL, kojih je u ovoj godini riješeno oko 10.000. U 2018. godini usvojen je i Plan edukacije zaposlenih u Osnovnom sudu, usavršen je rad Info-pulta, redovno se ažurira veb stranica Suda zbog potrebe redovnog informisanja građana, urađena je Strategija za borbu protiv korupcije.​

- Mi smo, kao Sud, u projektu „Unapređenje efikasnosti rada Suda i sudija", koji se realizuje u okrilju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Kraljevine Švedske. To je projekat za obuku volontera pripravnika i za njihovo uvođenje u rad Suda. Time se jako dobro edukuju i spremni su za polaganje pravosudnog ispita. To se pokazalo jako efikasnim, a naš Sud je postigao izvrsne rezultate u tom projektu, ali i u pogledu efikasnosti samog Suda, ističe predsjednik Aid Hanušić, dodavši da krajem godine počinje i projekat digitalizacije arhive, a u najavi su i novi projekti pod pokroviteljstvom Švedske i Norveške.

Imao je potrebu progovoriti i o izvjesnim problemima kao što je nedostatak lifta u zgradi Suda, čime je, i pored postavljene rampe za pristup invalida, onemogućen adekvatan pristup ove kategorije stanovništva kancelarijama koje senalaze na spratovima. Problemi su i nedostatak prostora, zastarjelost opreme, vozila i namještaja, ali Hanušić smatra da se odgovornim radom i projektnim aktivnostima mnogi od nedostataka mogu riješiti ili ublažiti.

Sudska nagodba

Sudsko poravnanje ili sudska nagodba, u našoj zemlji je jedan od manje poznatih načina rješavanja sudskih sporova. Riječ je o mirnom, sporazumnom načinu rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu. Sudsko poravnanje stranke zaključuju u pisanoj formi ugovora pred nadležnim Sudom.

Takav ugovor ima svojstvo pravosnažne presude i snagu izvršne isprave.

Predmeta riješenih sudskom nagodbom u 2015. bilo je 178, u 2016. tako je riješen 241 predmet, u 2017. riješeno je 247, a u 2018. godini do 06.11.2018. sudskom nagodbom riješeno je 202 predmeta.