Pravila i uslovi korišćenja

1. Opšti uslovi

BDBOX je elektronska oglasna platforma koja omogućava širokom krugu korisnika (u daljem tekstu: Korisnik) da: pregledaju oglase i objave drugih Korisnika, da registracijom korisničkog naloga ostvare pristup različitim funkcionalnostima, uslugama i pravima koja se pružaju, kao i da objavljuju sopstvene oglasne poruke i druge objave pod propisanim uslovima (u daljem tekstu: korišćenje). 

Korišćenjem BDBOX platforme i bilo kojeg od njenih dijelova, Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama i uslovima navedenim u daljem tekstu koji su obavezujući, a ovi Uslovi korišćenja (u daljem tekstu: UK) se primjenjuju kao i bilo koji drugi ugovor u pisanoj formi. Korišćenjem se naročito smatra registracija Korisničkog Naloga i prenos oglasnih poruka preko BDBOX platforme, u skladu sa ovim UK i njihovim sastavnim dijelovima.

Korisnik može biti fizičko ili pravno lice. Korišćenjem BDBOX platforme, Korisnik potvrđuje da ima da ima potrebnu poslovnu sposobnost za takvo korišćenje i stupanje u ugovorni odnos u pogledu korišćenja  platforme, u skladu sa važećim propisima države svog prebivališta / sjedišta. Korisnik snosi isključivu odgovornost i dužan je da obezbijedi da korišćenje BDBOX platforme bude u skladu sa relevantnim propisima i odredbama ovih UK. BDBOX zadržava pravo da privremeno ili trajno onemogući pristup platformi u slučaju sumnje da Korisnik ne ispunjava navedene uslove, odnosno ukoliko na zahtev ne dostavi adekvatan dokaz o tome. 

2. Lični podaci 

Za potrebe korišćenja BDBOX platforme od Korisnika se može zahtijevati da pruži određene lične podatke, čije korišćenje i čuvanje podleže Politici zaštite ličnih podataka, koja je dostupna na internet adresi: Politika privatnosti i koja predstavlja sastavni deo ovih UK. Korišćenje BDBOX platforme ili bilo kog njenog dijela podrazumijeva da je Korisnik pročitao, razumio i složio se sa uslovima Politike zaštite ličnih podataka. 

3. Uslovi koji se odnose na konekciju i pristup

Kako bi pristupio i koristio BDBOX platformu, Korisnik mora da ispuni zahteve koji se odnose na hardware i konekciju, koji se vremenom mogu menjati. Korisnik snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova u vezi sa internet konekcijom i protokom podataka, kao i za svu opremu, servisiranje, propravke koji su neophodni kako bi se pristupilo BDBOX platformi. 

BDBOX ne garantuje da je platforma i njeno korišćenje kompatibilno sa uređajima, hardwareom ili sofware-om koji upotrebljava Korisnik. Korisnik takođe razume i prihvata da svaka promena ili poboljšanje BDBOX platforme može da izmeni specifikacije sistema neophodne kako bi se ista koristila. U tom slučaju samo Korisnik snosi odgovornost za nabavku neophodnih dodatnih uređaja, hardware-a ili sofware-a.

Tehnička obrada i prenos podataka putem  platforme, uključujući i Sadržaj, mogu biti nekodirani i obuhvataju (a) prenos preko različitih mreža; i (b) promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja. 

4. Intelektualna svojina

Oznaka BDBOX i njeni delovi, skraćenice i internet adrese predstavljaju predmete zaštite prava intelektualne svojine (kao što su žig, oznake, poslovna imena i/ili internet adrese). Pored navedenog, celokupan sadržaj platforme, uključujući računarske kodove i

programe (u daljem tekstu: „Sadržaj platforme“) je vlasništvo BDBOX-a i/ili njegovih partnera, davalaca licence i sl. i predstavlja zaštićeni sadržaj. Sadržaj platforme ne obuhvata Korisnički sadržaj koji Korisnik kreira, postavlja, objavljuje ili prenosi putem  platforme, kao ni sadržaj poruka i druge komunikacije koju Korisnik upućuje drugim Korisnicima.

Korisnik se slaže i obavezuje se da ni pod kakvim okolnostima neće: kopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastavljati BDBOX platformu ili Sadržaj platforme, u celini ili delimično, niti stvarati

izvedena dela na osnovu istih; Modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo platforme; C. koristiti bilo koji program ili računarski kod koji na bilo koji način utiče na platformu ili Sadržaj platforme, ili programe automatizacije, ili bilo koje programe koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju u okviru ili iz ili prema  platformi, ili prikupljaju informacije o  platformi čitajući delove memorije koja se koristi za skladištenje informacija o radu i korišćenju platforme i aktivnostima Korisnika.

Bez obzira na druge posledice i prava i obaveze ugovornih strana, svaka upotreba  platforme ili radnje Korisnika u vezi sa korišćenjem  platforme, koje su u suprotnosti sa navedenim obavezama predstavljaće neovlašćeno i nedozvoljeno korišćenje platforme i smatraće se povredom prava intelektualne svojine. 

5. Registracija / Korisnički nalog / Pravila korišćenja 

Korisnik koji želi da koristi i ima pristup svim uslugama i mogućnostima u okviru platforme, mora da registruje svoj korisnički nalog na platformi (u daljem tekstu: Nalog). Nalog predstavlja jedinstveni, neprenosivi, elektronski nalog koji aktivira Korisnik, koji mora biti propisno registrovan na način definisan ovim UK i drugim objavljenim opštim pravilima. Registracija nije potrebna za pregledanje Sadržaja platforme i objavljenih oglasa Korisnika putem Interneta. 

Korisnik - fizičko lice mora imati najmanje 15 godina da bi moglo samostalno da registruje Nalog. Nalozi koji se registruju „botovima“ ili na neki drugi automatski način nisu dozvoljeni. Korisnik može imati samo jedan Nalog. Registracijom Naloga, Korisnik potvrđuje da ispunjava zahtevane uslove, da ima zahtevanu poslovnu sposobnost i da ima odgovarajuće ovlašćenje za zaključenje ovog pravnog posla u skladu sa važećim propisima države svog prebivališta / sedišta

Registracija Naloga je besplatna, vrši se elektronski, u okviru vođenog postupka prijave na platformi, dostavljanjem i unošenjem traženih podataka (za fizička lica: e-mail adresa, korisničko ime i korisnička lozinka za pristup platformi, za pravna lica dodatno  poslovni podaci) i u skladu sa datim uputstvima. Registracija Naloga se mora potvrditi putem elektronskog linka u automatski generisanom registracionom e-mailu koji se dostavlja Korisniku, čime se Nalog aktivira. Registracijom i aktivacijom Naloga na opisani način postupak registracije je okončan i između Korisnika i platforme je zaključen ugovor kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem  platforme, što će biti potvrđeno dostavljanjem posebnog e-maila Korisniku. 

Korisnik je u obavezi da dostavi i unese tačne i potpune podatke koji su neophodni kako bi se završio proces registracije Naloga, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati podležu uslovima propisanim ovim UK i Politici zaštite privatnosti. 

Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga i lozinke. BDBOX ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni obaveze koje se odnose na bezbednost. 

Korisnik ne sme da koristi svoj Nalog u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe, niti na način protivan važećim zakonima / propisima, uključujući propise o zaštiti intelektualne svojine, zaštiti ličnih podataka i zaštiti poslovne tajne. 

U slučaju postupanja Korisnika protivno ovim UK i njihovim sastavnim delovima, važećim propisima, ili ukoliko su radnje Korisnika štetne za platformu, ili ako ponašanje Korisnika nosi pravni ili materijalni rizik, ili ako Korisnik ugrožava prava trećih lica, ili po nalogu nadležnog organa ili institucije, BDBOX ima pravo da privremeno suspenduje i/ili ukine Nalog Korisnika i odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja platforme. 

6. Zakup reklama preko platforme BDBOX

BDBOX zadržava pravo da ne odobri prikazivanje banera koji je korisnik zakupio preko platforme. Uplaćeni BD Tokeni, će u slučaju odbijanja prikazivanja banera, u potpunosti biti vraćeni korisniku. Ako korisnik nastavi zakupljivati baner  koji koji je već odbijen (ili baner slične sadržine), BDBOX ima pravo da privremeno suspenduje i/ili ukine nalog korisnika.